Business conditions

 
MPDESIGN s.r.o.  socbulk.com
Sládkovičova 1972
022 01 Čadca

IČO: 50397028 
DIČ: 2120313602
IČ DPH: SK2120313602

IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679
 
e-mail: support@socbulk.com
Telefón: +421 948 251 510

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-


 I. Všeobecné ustanovenia

1.1 MPDESIGN s.r.o. (ďalej len ako poskytovateľ) prevádzkuje www.socbulk.com, ktorý je miestom prostredníctvom ktorého poskytovateľ sprostredkováva používateľovi obsah zameraný na automatizovaný marketing na sociálnych sieťach- facebook, pinterest, twiter, linkedin, google+, v mobilnej verzii na instagram (ďalej ako „ automatizovaný marketing na sociálnych sieťach). 

1.2 Poskytovateľ vystupuje ako predajca Socbulk – aplikácia na automatizovaný marketing na sociálnych sieťach (ďalej ako „socbulk“)

 

II. Používanie www.socbulk.com

2.1 Používaním „socbulk“ – aplikácia na automatizovaný marketing na sociálnych sieťach sa osoba stáva a zaraďuje do kategórie používateľov v zmysle týchto obchodných podmienok. (ďalej ako používatelia). 

2.2 Povinnosťou používateľa je oboznámiť sa s týmito podmienkami, pričom používaním www.socbulk.com súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu. 

2.3 Používatelia „socbulk“ – aplikácie na automatizovaný marketing na sociálnych sieťach sú fyzické osoby ako aj právnické osoby, ktoré „socbulk“ využívajú pre svoju osobnú alebo podnikateľskú potrebu. 

2.4 Fyzická alebo právnická osoba sa stane používateľom v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok po registrácia na portáli www.socbulk.com prostredníctvom svojho účtu na jednej zo sociálnych sietí uvedených v čl. I bod 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok a po úhrade predplatného aplikácie „socbulk“ v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

III. Registrácia

3.1 Využívanie aplikácie „socbulk“ je podmienené registráciou používateľa.

3.2 Používateľ sa na portáli www.socbulk.com zaregistruje pomocou formulára kde uvedie informácie v rozsahu – meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, adresu pobytu informácie o platbe pri fyzickej osobe; obchodné meno spoločnosti, IČO, sídlo, informácie o platbe pri právnickej osobe.

3.3 Používateľ je povinný poskytnúť „socbulk“ presné, úplne a aktualizované informácie. V prípade porušenia tejto povinnosti, má poskytovateľ právo na okamžité zrušenie účtu používateľa. 

3.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu alebo zrušiť používateľa aplikácie „socbulk“ podľa svojho uváženia. 

3.5 Zodpovednosť používateľa spočíva v zachovaní dôvernosti hesla aplikácie „socbulk“ a ostatných informácií o účte.

 

V. Platobné podmienky

4.1 Spôsoby platby sú prepojené s platobnou bránou spoločnosti GoPay.com, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. 

4.2 Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesiel k elektronickému bankovníctvu používateľ zadáva prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GoPay.com. 

4.3 Platbu je možné nastaviť aj ako „opakovanú“ t.j. – automaticky sa mesačne uhradí cena, ktorá je fixná za používanie aplikácie „socbulk“. O skutočnosti, že platba bude kategorizovaná ako opakovaná príde používateľovi email so stavom platby. Po rozkliknutí overenia stavu platby je uvedená informácia o opakovanej platbe. Používateľ ma možnosť opakovanú platbu zrušiť a to vo svojom profile v menu Socbulk Plán.

4.4 Opakovaná platba je strhávaná automaticky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány spoločnosti GoPay.com. K automatickému strhnutiu platby dôjde prvýkrát 14 dní odo dňa a hodiny, kedy došlo k prvej platbe a potom vždy v rovnaký deň a hodinu toho ktorého mesiaca. Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie strhnutej platby ta to ktoré obdobie. 

4.5 V prípade akýchkoľvek zmien bude používateľ informovaný na jeho emailovú adresu.

4.6 Odberateľ z členských štátov EÚ je povinný uviesť svoje IČ DPH, nakoľko má povinnosť registrácie pred prijatím služby. Pokiaľ nám klient neposkytne platné IČ DPH pristúpime k zdaneniu služby slovenskou sadzbou DPH 20%.

 

 

Práva a povinnosti používateľa

5.1 Používateľ preberá plnú zodpovednosť za výber a používanie aplikácie „socbulk“.

5.2 Používateľ je povinný si zaobstarať a udržiavať zariadenie alebo doplnkové služby, ku ktorým je potrebné sa pripojiť aby používateľ mal zabezpečený prístup k aplikácií „socbulk“ vrátane modemov, hardvéru, softvéru, jednotlivých účtoch na sociálnych sieťach alebo telefónneho operátora. Používateľ berie na vedomie tú skutočnosť, že takéto zariadenia alebo doplnkové služby musia byť kompatibilné s aplikáciou „socbulk“.

5.3 Používateľ musí dovŕšiť v čase registrácie 15 rokov veku. 

5.4 Používateľ je pre riadne fungovanie „socbulk“ povinný akceptovať a povoliť oprávnenia požadované sociálnymi sieťami uvedenými v čl. I, bod 1.1 na využívanie aplikácie a účty a heslá na daných sociálnych sieťach udržiavať v bezpečnosti.

5.5 Používateľ je povinný prejaviť súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 

5.6 Používateľ zodpovedá za obsah a aktivity, ku ktorým dochádza v rámci jeho účtu.

5.7 Používateľ je povinný uviesť úplne, presné a aktuálne informácie pre vytvorenie nového účtu a udržiavať informácie účtu aktuálne. 

5.8 Používateľ nesmie priamo alebo nepriamo:

 1. Predávať, prenajímať, postúpiť, poskytnúť licenciu alebo sublicenciu tretej strane
 2. Meniť, modifikovať, adaptovať, prekonfurigovať „socbulk“
 3. Pripraviť odvodené aplikácie
 4. Využívaním „socbulk“ konať protiprávne, neoprávnene a páchať trestné činy
 5. Rozkladať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód alebo základné algoritmy pre „socbulk“
 6. Meniť, odstrániť alebo zakryť vlastnícke právo k „socbulk“
 7. Použiť „socbulk“ k prenosu vírusu, trojského koňa, červov alebo akéhokoľvek škodlivého obsahu
 8. Používanie „socbulk“ nesmie byť v rozpore a zasahovať do autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom alebo ďalších práv k duševnému vlastníctvu tretích osôb.
 9. Využívať akékoľvek „deep-link“, „page-scrape“, „robory“, „spiders“ alebo iné automatické zariadenia, programy, algoritmy, metodológie alebo iné podobné manuálne procesy za účelom získania prístupu, kopírovania alebo sledovania akejkoľvek časti „socbulk“
 10. Obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu „socbulk“
 11. Používaním „socbulk“ porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a tieto všeobecné obchodné podmienky v rámci svojho vloženého obsahu propagovať podnikateľský subjekt, ktorý predstavuje konkurenciu voči poskytovateľovi
 12. Vkladať obsah, ktorý je diskriminačný, nemôže mať pornografický obsah a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v podmienkach Slovenskej republiky

5.9 Pre prípad vzniku akejkoľvek ujmy Poskytovateľovi zapríčinenou konaním Používateľa je tento povinný uhradiť vzniknutú škodu Poskytovateľovi 

5.10 Používateľ je povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje že s týmito súhlasí 

5.11 Používateľ berie na vedomie, že prihlasovacie meno a heslo, ktoré mu bolo pridelené je dôverné, musí ho používať iba osobne. 

5.12 Používateľ má právo zrušiť svoju užívateľský účet a to zaslaním emailu na emailovú adresu: support@socbulk.com 

 

 VI. Práva a povinnosti poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ má právo odstrániť obsah každého používateľa zo „socbulk“, pokiaľ je tento v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

6.2 Poskytovateľ je výhradne zodpovedný len za správu „socbulk“, správne zobrazovanie textov, fotografií a jej správne fungovanie. 

6.3 Pre prípad porušenia týchto obchodných podmienok zo strany používateľa je poskytovateľ oprávnený obmedziť práva používateľa a/ alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi ako aj znemožniť používateľovi prístup na „socbulk“ a akékoľvek užívanie služieb tu dostupných.

6.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť „socbulk“ a to bez udania dôvodu, pričom registrovaným používateľom nevzniká akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok.

6.5 Poskytovateľ je oprávnený meniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek na základe svojho vlastného uváženia.

6.6 Poskytovateľ udeľuje používateľovi neprenosnú, neprevoditeľnú, nevýhradnú, obmedzenú a odvolateľnú licenciu v súlade s tými všeobecnými obchodnými podmienkami na dobu trvania užívateľského predplatného. 

6.7 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním povinnosti uvedených v čl. V, bod 5.4. 

6.6 Poskytovateľ disponuje všetkými právami a oprávneniami vo vzťahu k „socbulk“.

6.7 Porušením povinností uvedených v čl. V, bod 5.8, písm. a) – m) je poskytovateľ oprávnený vylúčiť akúkoľvek takúto činnosť a zrušiť registráciu používateľovi bez nároku na akúkoľvek náhradu.

6.8 Poskytovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinností na tretiu stranu a to bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

 

VII. Ochrana osobných údajov

7.1       Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu.

7.2       Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu.

7.3       Používateľ si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na www.socbulk.com poskytovateľa v svojom profile.

7.4       Poskytovateľ týmto oznamuje používateľovi, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje používateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby.

7.5       Používateľ zaškrtnutím príslušného políčka pred registráciou vyjadruje svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v objednávke a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa

7.6       Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi používateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.7       Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne za účelom poskytnutia „socbulk“.

7.8       Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7.9     Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby poskytovateľa.

7.10   Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom na adrese https://socbulk.com/sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami súhlasí používateľ tiež s uvedenými Podmienkami o ochrane osobných údajov.

 

VIII. Cookies

8.1       Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

8.2       Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

8.3       V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

8.4       Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Obchodné podmienky uvedené na www.socbulk.com sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak

9.2 Používateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí 

9.3 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky

9.4 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzuje primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde

9.5 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu socbulk.com. 

9.6 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu z pôvodného ustanovenia.

 

1.8.2017

MPDESIGN s.r.o.